01 ภาษาไทย [ประถม]

การใช้คำบันและบรรในภาษาไทย Image

การใช้คำบันและบรรในภาษาไทย

คำควบกล้ำ Image

คำควบกล้ำ

พยัญชนะควบกล้ำ Image

พยัญชนะควบกล้ำ

01 ภาษาไทย [มัธยม]

[TH] การสร้างคำในภาษาไทย (คำประสม คำซ้อน) Image

[TH] การสร้างคำในภาษาไทย (คำประสม คำซ้อน)

[TH] อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย Image

[TH] อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

เสียงและพยางค์ในภาษาไทย Image

เสียงและพยางค์ในภาษาไทย

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน สมเด็จพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้างและพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต Image

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน สมเด็จพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้างและพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณา Image

การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณา

การเขียนสะกดคำรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ Image

การเขียนสะกดคำรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์

การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน Image

การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน

การผันวรรณยุกต์ Image

การผันวรรณยุกต์

การวิเคราะห์วรรณศิลป์ในกลอนดอกสร้อยรําพึงในป่าช้า Image

การวิเคราะห์วรรณศิลป์ในกลอนดอกสร้อยรําพึงในป่าช้า

การอ่านข้อมูลจากแผนที่ แผนผัง แผนภูมิ และกราฟ Image

การอ่านข้อมูลจากแผนที่ แผนผัง แผนภูมิ และกราฟ

คำไทยแท้ Image

คำไทยแท้

คำยืมภาษาต่างประเทศ Image

คำยืมภาษาต่างประเทศ

ประโยคในภาษาไทย Image

ประโยคในภาษาไทย

พันธกิจภาษา Image

พันธกิจภาษา

ภาษาบาลีในภาษาไทย Image

ภาษาบาลีในภาษาไทย

ภาษาบาลีในภาษาไทย Image

ภาษาบาลีในภาษาไทย

มัทนะพาธา Image

มัทนะพาธา

มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา Image

มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

รู้จักคำ นำเรื่อง Image

รู้จักคำ นำเรื่อง

วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น Image

วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

02 คณิตศาสตร์ [ประถม]

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ Image

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

02 คณิตศาสตร์ [มัธยม]

[MA] การบวกจำนวนเต็ม Image

[MA] การบวกจำนวนเต็ม

[MA] ค่าสูงสุด-ต่ำสุด ของกราฟฟังก์ชันกำลังสอง Image

[MA] ค่าสูงสุด-ต่ำสุด ของกราฟฟังก์ชันกำลังสอง

การเปรียบเทียบเศษส่วน Image

การเปรียบเทียบเศษส่วน

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก Image

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก

การวัดน้ำหนัก Image

การวัดน้ำหนัก

ค่าต่ำสุด-สูงสุด ของกราฟฟังก์ชันกำลังสอง Image

ค่าต่ำสุด-สูงสุด ของกราฟฟังก์ชันกำลังสอง

จำนวนนับ 1-10 Image

จำนวนนับ 1-10

ทศนิยม Image

ทศนิยม

ระบบจำนวนเต็ม Image

ระบบจำนวนเต็ม

ลำดับเลขคณิต Image

ลำดับเลขคณิต

อัตราส่วน Image

อัตราส่วน

อัตราส่วนและร้อยละ Image

อัตราส่วนและร้อยละ

03 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ประถม]

เหตุผลเชิงตรรกะ Image

เหตุผลเชิงตรรกะ

เหตุผลเชิงตรรกะ Image

เหตุผลเชิงตรรกะ

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย Unplugged Image

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย Unplugged

การเปลี่ยนแปลงของสาร Image

การเปลี่ยนแปลงของสาร

การแก้ปัญหา Image

การแก้ปัญหา

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย Image

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

การจัดการไฟล์อย่างมีระบบ Image

การจัดการไฟล์อย่างมีระบบ

การสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ Image

การสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และแนวทางการป้องกัน Image

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และแนวทางการป้องกัน

03 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [มัธยม]

[SC] เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ Image

[SC] เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

[SC] การเขียนอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม Image

[SC] การเขียนอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม

[SC] การเปลี่ยนแปลงของสาร Image

[SC] การเปลี่ยนแปลงของสาร

[SC] การค้นหาข้อมูล Image

[SC] การค้นหาข้อมูล

[SC] การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ Image

[SC] การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

[SC] การหักเหของแสง Image

[SC] การหักเหของแสง

[SC] ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Image

[SC] ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

[SC] ความหลากหลายทางชีวภาพ Image

[SC] ความหลากหลายทางชีวภาพ

[SC] ธรรมชาติของคลื่น Image

[SC] ธรรมชาติของคลื่น

[SC] ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์บางชนิด Image

[SC] ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์บางชนิด

[SC] พืช Image

[SC] พืช

[SC] ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน Image

[SC] ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

[SC] ระบบสุริยะ Image

[SC] ระบบสุริยะ

[SC] สมดุลเคมี Image

[SC] สมดุลเคมี

[SC] สัตว์ Image

[SC] สัตว์

[SC] สารประกอบไอออนิก Image

[SC] สารประกอบไอออนิก

Scratch เบื้องต้น Image

Scratch เบื้องต้น

Scratch ระดับกลาง Image

Scratch ระดับกลาง

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Image

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Image

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีอวกาศ Image

เทคโนโลยีอวกาศ

แนวคิดเชิงคํานวณกับการแก้ปัญหา Image

แนวคิดเชิงคํานวณกับการแก้ปัญหา

แนวคิดเชิงคำนวณ Image

แนวคิดเชิงคำนวณ

แนวคิดเชิงคำนวนกับการแก้ปัญหา Image

แนวคิดเชิงคำนวนกับการแก้ปัญหา

แนวคิดเชิงนามธรรม Image

แนวคิดเชิงนามธรรม

โครงงานกับการแก้ปัญหา Image

โครงงานกับการแก้ปัญหา

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม Image

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กลไกไฟฟ้า เเละอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Image

กลไกไฟฟ้า เเละอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

กลไกไฟฟ้าเบื้องต้น Image

กลไกไฟฟ้าเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรม (Micro bit) Image

การเขียนโปรแกรม (Micro bit)

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python Image

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Image

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การแก้ปัญหา Image

การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน Image

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

การแบ่งปันข้อมูล Image

การแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย Image

การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ Image

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Image

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย Image

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัยและชอบธรรม Image

การใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัยและชอบธรรม

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ Image

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

การต่อตัวต้านทาน Image

การต่อตัวต้านทาน

การพัฒนาโครงงาน Image

การพัฒนาโครงงาน

การรวบรวมและสำรวจข้อมูล Image

การรวบรวมและสำรวจข้อมูล

การระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน Image

การระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน

การวิเคราะห์ข้อมูล Image

การวิเคราะห์ข้อมูล

การสร้างประโยชน์จากผลงาน Image

การสร้างประโยชน์จากผลงาน

การสื่อสารข้อมูล Image

การสื่อสารข้อมูล

การออกแบบเทคโนโลยี Image

การออกแบบเทคโนโลยี

การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม Image

การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม

การออกแบบการแก้ปัญหา Image

การออกแบบการแก้ปัญหา

ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล Image

ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล Image

ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลมีคุณค่า Image

ข้อมูลมีคุณค่า

ข่าวปลอม Image

ข่าวปลอม

ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม Image

ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ทางเลือกที่ดีที่สุด Image

ทางเลือกที่ดีที่สุด

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณ Image

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณ

ผลกระทบของเทคโนโลยี Image

ผลกระทบของเทคโนโลยี

พลเมืองดิจิทัล Image

พลเมืองดิจิทัล

รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ Image

รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ

วัสดุศาสตร์ Image

วัสดุศาสตร์

วิวัฒนาการการสื่อสารข้อมูล Image

วิวัฒนาการการสื่อสารข้อมูล

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Image

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หัวใจและหลอดเลือด Image

หัวใจและหลอดเลือด

04 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [มัธยม]

[SO] การบริหารจิตและเจริญปัญญา Image

[SO] การบริหารจิตและเจริญปัญญา

[SO] ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ Image

[SO] ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์

[SO] ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกับทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด Image

[SO] ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกับทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด

[SO] พลเมืองดีของสังคม Image

[SO] พลเมืองดีของสังคม

[SO] พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย Image

[SO] พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

[SO] พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม  เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย Image

[SO] พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย

[SO] พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Image

[SO] พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

[SO] ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย Image

[SO] ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

[SO] วิธีการทางประวัติศาสตร์ Image

[SO] วิธีการทางประวัติศาสตร์

[SO] หลักฐานทางประวัติศาสตร์ Image

[SO] หลักฐานทางประวัติศาสตร์

การแปลความหมายภาพจากดาวเทียม Image

การแปลความหมายภาพจากดาวเทียม

การปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะ Image

การปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมและเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทย Image

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมและเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทย

พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ Image

พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ

05 สุขศึกษาและพลศึกษา [มัธยม]

[HE] การเล่นกีฬาไทย Image

[HE] การเล่นกีฬาไทย

[HE] การเล่นกีฬาสากล Image

[HE] การเล่นกีฬาสากล

[HE] การปฐมพยาบาล Image

[HE] การปฐมพยาบาล

[HE] ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น Image

[HE] ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

06 ศิลปะ [มัธยม]

[AE] เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องเพลงสากล Image

[AE] เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องเพลงสากล

[AE] สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงจากวัสดุใกล้ตัว Image

[AE] สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงจากวัสดุใกล้ตัว

[AR] “DOODLE ART” วาดเส้นสร้างสรรค์ Image

[AR] “DOODLE ART” วาดเส้นสร้างสรรค์

[AR] “ขนมๆ” สนุกกับสีน้ำ Image

[AR] “ขนมๆ” สนุกกับสีน้ำ

[AR] เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล Image

[AR] เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล

[AR] ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม Image

[AR] ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม

[AR] รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย Image

[AR] รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย

[AR] องค์ประกอบศิลป์ Image

[AR] องค์ประกอบศิลป์

“STOP MOTION” Basic Animation Image

“STOP MOTION” Basic Animation

พาเคลเบลและแคนนอนของเขา (Pachelbel and his Canon) Image

พาเคลเบลและแคนนอนของเขา (Pachelbel and his Canon)

สนุกกับคำ ร้อง ลำ ทำเอง (เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงฉ่อย) Image

สนุกกับคำ ร้อง ลำ ทำเอง (เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงฉ่อย)

หยิบอะไรในบ้านให้เป็นเพลง Image

หยิบอะไรในบ้านให้เป็นเพลง

07 การงานอาชีพ [ประถม]

สวนจิ๋ว ราคาเเจ๋ว Image

สวนจิ๋ว ราคาเเจ๋ว

07 การงานอาชีพ [มัธยม]

[HE] การซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น Image

[HE] การซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น

[HE] การสร้างสรรค์การเขียนแบบภาพ 3 มิติ Image

[HE] การสร้างสรรค์การเขียนแบบภาพ 3 มิติ

[HE] สิ่งประดิษฐ์พิชิต zero waste (สร้างสรรค์ปั่นปั้นกระดาษ) Image

[HE] สิ่งประดิษฐ์พิชิต zero waste (สร้างสรรค์ปั่นปั้นกระดาษ)

[HO] การถนอมและแปรรูปอาหาร (สาธิตการทำสับปะรดกวน) Image

[HO] การถนอมและแปรรูปอาหาร (สาธิตการทำสับปะรดกวน)

[HO] การประดิษฐ์ภาชนะใบตอง (สาธิตการทำขนมกล้วย) Image

[HO] การประดิษฐ์ภาชนะใบตอง (สาธิตการทำขนมกล้วย)

[HO] ชนิดของภาพสามมิติหรือ ภาพพิกทอเรียล Image

[HO] ชนิดของภาพสามมิติหรือ ภาพพิกทอเรียล

[HO] วิธีการประกอบอาหาร (สาธิตการประกอบอาหารประเภทสำรับ) Image

[HO] วิธีการประกอบอาหาร (สาธิตการประกอบอาหารประเภทสำรับ)

การเขียนภาพไอโซเมตริก Image

การเขียนภาพไอโซเมตริก

งานบ้าน Image

งานบ้าน

สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค Image

สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักการมองภาพฉายมุมที่1 Image

หลักการมองภาพฉายมุมที่1

08 ภาษาต่างประเทศ [มัธยม]

[EN] Have you ever been to London? Image

[EN] Have you ever been to London?

[EN] Let's talk about future plan! Image

[EN] Let's talk about future plan!

[EN] คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่าง Image

[EN] คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่าง

[EN] คำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Parts of the Body) Image

[EN] คำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Parts of the Body)

Comparison of Adjectives Image

Comparison of Adjectives

Subject & Object Image

Subject & Object

การจับใจความสำคัญ (Global Reading: Getting the main ideas) Image

การจับใจความสำคัญ (Global Reading: Getting the main ideas)

คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว Image

คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ("My mama don’t like you." - Is that right?) Image

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ("My mama don’t like you." - Is that right?)

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล (English and Social Media) Image

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล (English and Social Media)

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล และภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก (Teen Talks in Pop Culture: Focus on everyday conversations) Image

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล และภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก (Teen Talks in Pop Culture: Focus on everyday conversations)

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล (English for Travelling and Staycation) Image

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล (English for Travelling and Staycation)

สารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความ การตีความ (PODCAST listening) Image

สารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความ การตีความ (PODCAST listening)

หลักการออกเสียง (Learning Words through Songs) Image

หลักการออกเสียง (Learning Words through Songs)

Khan Academy

เรขาคณิต | Geometry Image

เรขาคณิต | Geometry

การนับ | Counting Image

การนับ | Counting

การบวกและการลบ | Addition and subtraction Image

การบวกและการลบ | Addition and subtraction

การบวกและการลบเบื้องต้น | Addition and subtraction intro Image

การบวกและการลบเบื้องต้น | Addition and subtraction intro

การบวกลบไม่เกิน 1000 | Addition and subtraction within 1000 Image

การบวกลบไม่เกิน 1000 | Addition and subtraction within 1000

การบวกลบไม่เกิน 20 | Addition and subtraction within 20 Image

การบวกลบไม่เกิน 20 | Addition and subtraction within 20

การวัดและข้อมูล | Measurement and data Image

การวัดและข้อมูล | Measurement and data

ค่าประจำหลัก (สิบกับร้อย) | Place value (tens and hundreds) Image

ค่าประจำหลัก (สิบกับร้อย) | Place value (tens and hundreds)

ทศนิยม | Decimals Image

ทศนิยม | Decimals

Microsoft Digital Literacy

Digital Literacy Image

Digital Literacy

การใช้โปรแกรมตารางคำนวน Image

การใช้โปรแกรมตารางคำนวน

การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Image

การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน

การใช้โปรแกรมประมวลคำ Image

การใช้โปรแกรมประมวลคำ

การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล Image

การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย Image

การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

การใช้งานคอมพิวเตอร์ Image

การใช้งานคอมพิวเตอร์

การใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย Image

การใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย

การใช้งานอินเทอร์เน็ต Image

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ Image

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

OBEC Content Center

OBEC Content Center Image

OBEC Content Center

RBRU

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom Image

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom